Decco SafePack מדיניות האיכות - Decco SafePack
default-logo

חברת מוצרי סייפ-פק בע"מ (להלן החברה) עוסקת במו"פ, יצור ושיווק של כימיקלים בתחום החקלאות והגנת הצומח. המוצרים מיועדים בעיקר לשוק מקומי וכן, ליצוא למדינות העולם. תחומי פעילות נוספים הם כימיקלים לתעשייה כמו: תוספים לתעשיית הפלסטיק.
  

הנהלת החברה רואה באיכות מוצריה יעד אסטרטגי בעל חשיבות עליונה המיועד להבטיח מילוי צרכי לקוחותיה, בארץ ובעולם, ובכך להשיג את שביעות הרצון המלאה של לקוחותיה.
    
הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בדרישות לקוחותיה, בתקנים לאומיים ובינלאומיים רלוונטיים ובנורמות המקובלות בשוק לגבי מוצריה.
החברה רוכשת חומרי גלם מספקים המקיימים מערכת איכות תקינה אשר אושרו לצורך כך ע"י הגורמים המוסמכים בחברה.
  
מערכת האיכות במוצרי סייפ-פק מופעלת ומיושמת בשלוב כל מנהלי החברה ועובדיה, הפועלים על פי עקרונות הבקרה העצמית. כל זאת, תוך כדי חתירה מתמדת לשיפור תהליכי הייצור והניהול המרכזיים בחברה, שיפור הציוד והטכנולוגיה ושיפור איכות המוצרים.
 
כדי להדגיש את מחויבותה ולתת לה ביטוי מעשי, הנהלת החברה הקימה, ומתחזקת באופן שוטף, מערך ניהול איכות יעיל הבנוי על פי דרישות התקן הבינלאומי למערכות איכות ISO 9001, בתהליך הרחבה לתקן של מערכת איכות הסביבה ומערכת ניהול בטיחות וגיהות, עד 2015.
   
הנהלת החברה מנחה את כל עובדיה להיצמד למדיניות האיכות, ולקיים את מערכת האיכות כפי שמוגדרת בנהליה, הוראותיה ושאר מסמכיה. הנחייה זו מופנית לכל מנהליה ולכל עובדיה של החברה, הן באגפי הייצור והמו"פ והן באגפי המסחר, הרכש הסיוע והשירותים.