Decco SafePack מחקר ופיתוח - Decco SafePack
default-logo

צוות המו"פ אחראי על פיתוח מוצרים, טכנולוגיות כימיות ושיטות אנליטיות ונמצא בקשר מקצועי עם מדענים עמיתים בארץ ובחו"ל. צוות הפיתוח והמעבדה עוסק בכמה תחומים וביניהם בדיקות מיקרוביאליות, פיתוח תהליכי ייצור ופיתוח כימי. קשרים מתקיימים עם קהילת המחקר הכימי/חקלאי בישראל ובעולם.

פיתוח שימושים בחקלאות

מטרת העבודות היא פיתוח שימושים ייחודיים למוצרים שונים בחקלאות בישראל ובמדינות העולם. עבודות הפיתוח נעשות על ידי אגרונומים מצוות השדה של החברה בשיתוף עם מומחים מקומיים במדינות בהם חברת סייפ-פק (דקו) פעילה. לחברה קשר הדוק ושיתוף פעולה עם חקלאים, מדריכים משרדי החקלאות וחוקרים באוניברסיטאות, בביצוע עבודות הפיתוח.

פיתוח בתחום הכימיה

חברת סייפ-פק מפתחת תהליכים כימיים כדי לאפשר ייצור תכשירים בתהליך ייחודי שייתן לה יתרון על פני מתחריה. החברה עוסקת גם בפיתוח ומציאת חומרים ושיטות חדשות בתחום הכימיה.  את התחום הנ"ל מנהל אורי בך, הכימאי הראשי בחברת סייפ-פק בע"מ.